fbpx
08 мар.

За втора година България присъства в глобалния доклад на GEM

Може да свалите прессъобщението в края на статията.

gem-global-report-2016

Над 50% от предприемачите по света очакват да създадат работни места през следващите 5 години

Годишният глобален доклад на „Глобалния предприемачески мониторинг“(GEM) разкрива, че предприемачеството през 2016 г. показва ръст на глобално ниво, като изграждането на позитивна глобална предприемаческа екосистема е ключово за създаването на работни места.

Петдесет и пет процента от предприемачите в света очакват да разкрият поне едно работно място в следващите пет години разкрива Глобалния доклад 2016/2017 на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM).

Същевременно, на глобално ниво имат влияние още множество фактори, които биха могли да възпрепятстват подобен ръст. Подобни фактори са напредналите комуникации и технологии, които позволяват на предприемачите да оперират самостоятелно, без да имат нужда от персонал, наличието на негъвкаво трудово законодателство, отсъствие на достатъчното опитен и образован персонал, ограничения достъп до финанси и предпочитанията на компаниите да останат малки, за да се избегнат усложненията и формалностите, които обикновеноо носи растежа.

“Способността на предприемачеството да създава работни места демонстрира неговото ключово значение за икономическия растеж и стабилност на световно ниво“, споделя Дона Кели, преподавател в Babson College и мениджър на екипа на GEM в САЩ. “Дали това означава облекчаване на регулаторните тежести или предлагане на специализирана финансова подкрепа, политиците и заинтересованите страни ще трябва да насочат вниманието си към политики и практики, заздравяващи екосистемата, която подкрепя усилията и амбициите на предприемачите.“

Държавите, включени в доклада на GEM 2016/17 г. представляват 69.2% от световното население и 84.9% от световния БВП. За осемнадесета поредна година докладът отново се откроява като най-мащабното самостоятелно проучване на предприемачеството в света.

Ключови изводи от последния доклад на GEM 

През последната година предприемаческата активност остава стабилна или показва ръст при приблизително две трети от всички икономики проучени, както през 2015 така и през 2016. Средната обща предприемаческа активност в начална фаза – ПАНФ (измервана като процент на лицата на възраст между 18 г. и 64г. , които са възникващи предприемачи или собственици и управители на нов бизнес), достига най-високи нива в ресурсно-обусловените икономики, като намалява при по-високите нива на икономическо развитие (съответно 17% за ресурсно-обусловените и 9% за иновационно-обусловените икономики).

По региони, нивата на ПАНФ са най-високи в Карибите и Латинска Америка, и в Африка. И в двата региона приблизително една пета от възрастното население е ангажирано с ранна предприемаческа активност. Европа демонстрира най-ниските регионални нива на ПАНФ, като три от четирите най-ниски стойности на индикатора са именно в този регион. Нивата са под 5% в Италия, Германия, Малайзия и България.

Нивата на иновациите в дадена икономика следват нивата на икономическо развитие. На регионално равнище, интензивността на иновациите е най-висока в Северна Америка с 39% сред предприемачите и най-ниска в Африка с 20%.

Обнадеждаващо е, че няколко икономики показват тенденция на високи стойности на ПАНФ съчетани със стабилни нива на иновациите. Чили е лидер в този аспект, където 24% от възрастното население стартират или управляват нов бизнес и от тях 57% са декларирали, че предлагат иновативни продукти или услуги.

Докладът разкрива силна връзка между нивата на предприемачество и възприемането на предприемачеството като положителен кариерен избор, а също и, че това се влияе от вида и интензивността на медийното отразяване на предприемачите.

Шестдесет процента от предприемачите във всички региони смятат, че предприемачите получават положително медийно внимание. С едни от най-високите отчетени стойности са Китай, Тайланд и Индонезия, където повече от три четвърти от възрастното население отчитат положително медийно внимание към предприемачите, а Гърция, Индия и Мексико – приблизително една втора. В Индия и Мексико това кореспондира на ниските нива на доверие, от една страна в предприемачеството като добър кариерен избор и от друга във високия статус на предприемачите (по-малко от 50% за двата индикатора).
Ямайка докладва най-високите нива на медиен интерес (87%), в унисон със силно позитивно отношение към предприемачеството (85%).

Според Майк Херингтън, Изпълнителен директор на GEM, глобалният доклад се стреми да предостави на академичната общност, образователните институции, хората, които се занимават с политики и предприемачи, ключови изводи и препоръки относно връзката между предприемачеството и икономическото развитие, като:
– Разкрива фактори, които подпомагат или възпрепятстват предприемаческата активност, особено свързани със социалните ценности, личните качества и предприемаческата екосистема;
– Осигурява платформа за оценка на степента, до която предприемаческата активност влияе на икономическия растеж в рамките на индивидуалните икономики; и
– Разкрива начините на въздействие на политиките за целите на увеличаване на предприемаческия капацитет в дадена икономика.

“Няма съмнение, че политики, основани на факти, ще спомогнат за създаването на благоприятна предприемаческа среда, от която ще се възползват предприемачи във всички стадии на развитие на бизнеса и която, в крайна сметка, ще подпомогне изграждането на по-устойчиви икономики”, сподели Херингтън.

Той добавя, че GEM разпознава, че няма универсално работещо решение за насърчаване на предприемачеството във всяка държава. Именно затова докладът предлага препоръки, които да послужат като основа за дискусия относно политиките и практиките, които могат да подкрепят предприемачите и да подпомогнат повишаването на въздействието върху обществото в различен контекст.

Като част от ангажимента си да извлича уроците за предприемаческата екосистема в отделните страни, като част от настоящия доклад, GEM излъчва и серия от добри практики, които се фокусират върху специфичните въздействия на политиките и практиките върху предприемачеството в 37 икономики.

Проучванията на Глобалния предприемачески мониторинг България се осъществяват с подкрепата на Телерик Академия, EIF –Jeremie Bulgaria и Innovation Norway.

Глобален доклад на GEM: http://bit.ly/GEM1617rpt
Резюме на доклада на български език: GEM_2016_17_Report_Executive_Summary_BG.pdf
Резюме на доклада на английски език: GEM_2016_17_Report_Executive_Summary_EN.pdf

Може да свалите прессъобщението тук: Press_Release_2016_17_Global_GEM_ Report_BG_Media (PDF); Press_Release_2016_17_Global_GEM_ Report_BG_Media (Doc)

За Глобалния предприемачески мониторинг (GEM)

Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) стартира през 1999 като партньорство между Babson College и London Business School. Първото проучване обхваща 10 страни и до 2014 г проектът се разраства до 73 икономики. Последното проучване покрива 62 страни. GEM е на-голямата и най-развита програма в областта на изследванията на предприемачеството по света. GEM е уникален, защото за разлика от повечето проучвания на предприемачеството, които обследват по-новите и малки компании, GEM изследва индивидуалното поведение по отношение на стартиране и управление на бизнес. Екипи на организацията във всяка страна са част от ексклузивен изследователски проект, който осигурява достъп до събрана компетенция от някой от най-утвърдените изследователи и институции, заети с проучване на предприемачеството. Във време, в което индивидуалната предприемаческа активност може да е ключът към трансформирането на глобалната икономика и предотвратяването на вкорененото икономическо неравенство в държави с минимални икономически възможности, данните на GEM влияят на националните икономически политики и подпомагащата им роля продължава да нараства.