fbpx
29 Jul

Становище относно Национален план за възстановяване и устойчивост

След като се запознахме със съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост, поместен на https://nextgeneration.bg/14, версия 1.3 от 20 юли 2021 г., бихме искали да споделим следното: 

1. За да има малки и средни предприятия (МСП) трябва да има предприемачество, което да осигурява постоянното създаване на високо технологични инициативи и предприемачески експерименти, които да прескачат “долината на смъртта” и да се развиват до растящи и рентабилни МСП. По тази причина приоритетите за устойчивост, свързани с MCП би трябвало да включват политики и инициативи за постоянен поток от новаторски предприемачески компании, които следва да имат поне три инструментални измерения: финансово, образователно и технологично/иновативно, за да работят в подкрепа на българската предприемаческа екосистема и да са продуктивна база от експортно ориентирани и иновативни МСП. 

Read More
06 Oct

GEMBG: Покана за номинации на национални експерти (NES) 2020 – годишно проучване на предприемаческата екосистема

GEMBG Номинации – участие в Национално Експертно Проучване (NES) 2020

Покана за номинации и самономинации за участие в годишното проучване на предприемаческата екосистема по утвърдената методология на международния консорциум Глобален Предприемачески Мониторинг (GEM).
Екипът на GEM България интервюира всяка година минимум 36 експерта, които са запознати с поне една от деветте ключови области, изброени по-долу. Интервюто се провежда онлайн – през линк или Zoom и отнема между 30 и 60 минути. Няма нужда от предварителна подготовка.

Предложете Вашите номинации чрез този линк: https://forms.gle/CuiMCqCmSHFyHQqr8

Контакт: Мира Кръстева mira@gemorg.bg, Глобален предприемачески мониторинг България

Забележка: GEM България спазва Общия регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR.

20 Aug

2 позиции за обучителни практики “Социални иноватори”

📌

На вниманието на студенти 3-4 курс, наскоро завършили (търсещи работа или не работят по специалността си) от социални, стопански и хуманитарни специалности в български или чуждестранни университети!

-= Обучителната практика за младежи за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в неправителствения сектор в сърцето на предприемаческата екосистема=-

Сдружение Глобален Препдприемачески Мониторинг България обявява ДВЕ свободни позиции за младежка практика с ментор по програма “Социални иноватори” на длъжностите:

 1. Координатор Проекти
 2. Координатор Комуникации
Read More
14 Aug

Становище на Глобалния Предприемачески Мониторинг България

“Доверието в основни институции, администриращи и обслужващи компаниите е задължително условие за добра предприемаческа среда. Изразяваме загриженост към настоящата ситуация, в която не функционира продължително ключов регистър, Търговския регистър на Агенцията по вписвания, на който разчитат всички компании и ЮЛНЦ за своя статут и огромна част от своята дейност, както и почти всички организации и институции в България, които ги обслужват.

Недопустимо е да се допускат такива сривове ако искаме България да бъде взимана насериозно като атрактивна дестинация за инвестиции и правене на бизнес – цел, за която работим и работят много организации и екипи във всички сектори. Това носи директна загуба, както на начинаещи компании (startups), така и на динамично развиващи се установени компании (scaleups) – невъзможност за прехрърляне на дялове, финансиране, откриване на сметки, вадене на електронен подпис, вписване на промени и други. Това носи допълнителни рискове за сигурността при евентуални трансакции без възможност да бъдат верифицирани важни реквизити.”Търговски регистър

27 Nov

Годишни награди за предприемачество на GEM България 2017

За втора поредна година българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) награди хората, екипите или организациите, чиято дейност е оказала положителен ефект върху предприемаческата екосистема в страната.

“Наградите тръгнаха от идентифицирана нужда в нашия доклад – че няма достатъчно добри примери”, разказа зам.-председателят на GEM за България Мира Кръстева. “Промяната не става за ден-два, медиите имат огромна роля, но всеки човек е медиа – всеки от нас има роля да дава добър пример, да отразява добрите примери, за да станат заразни”.

Победителите в различните категории:

 • Завръщане на годината: Георги Първанов, CTeam
 • Медиен продукт: Start-up Show, Фондация Start-up
 • Инициатива в неправителствения сектор: Заедно в час
 • Партньорство – публичен/ частен/ неправителствен сектор: Гражданите 
 • Социално предприемачество: Социалната чайна, Варна
 • Проект в публичната сфера: промени в Закона за училищно и предучилищно образование, въвеждащи предприемаческо образование, Милена Дамянова, Парламентарна комисия по образование и наука
 • Цялостен принос към предприемаческата екосистема: Програма JEREMIE, ЕИФ

Запис от церемонията може да гледате на нашата Facebook страница. 

Последният Годишен национален доклад за предприемачеството на GEM България 2016/17 може да свалите тук.

 

27 Nov

GEM Bulgaria Awards 2017

For a second year in a row, the Global Entrepreneurship Monitor Bulgaria presented  its Annual entrepreneurship awards to people, teams or organisations which positively impacts the entrepreneurial ecosystem in the country.

“GEM Bulgaria was provoked to establish its Annual entrepreneurship awards by an identified need, arising in our annual report – the lack of enough good examples”, shared Mira Krusteff, vice-chairman of GEM Bulgaria. “The change would not happen in a couple of days, the media play an important role,  however, each person is a media – each one of us is responsible to be a good role model, to share good examples, so they can become contagious”.

2017 Awards winners:

 • Comeback of the year: George Parvanov of CTeam 
 • Media product:  Start -up Show of Start-up Foundation 
 • NGO initiative: Teach for Bulgaria 
 • Partnership – public/private/ NGO: Grajdanite 
 • Social entrepreneurship: Social Tea House, Varna
 • Public sector initiative: the legal amendments, concerning entrepreneurship education in primary school, Milena Damyanova, Education and Science parliamentary committee
 • Overall contribution to the entrepreneurship ecosystem: JEREMIE Initiative, EIF

Video from the awards ceremony can be found on GEM Bulgaria Facebook page. 

The latest GEM Bulgaria annual report on entrepreneurship 2016/17 can be downloaded here.

22 Nov

GEM Bulgaria second Annual conference “Entrepreneurship: path to positive change”

GEM Bulgaria organised its second annual conference for entrepreneurship in cooperation with Capital newspaper. The event took place in Sofia at the House of Europe on October 20th.  The conference gathered entrepreneurs, state and municipality administration representatives, investors, non-government organisations, academic and financial institutions, embassies, funds and media.

The participants discussed entrepreneurship-relevant topics and gained an insight about the factors that hinder or support the development of the entrepreneurship ecosystem.  During the conference prof. Veneta Andonova and Mira Krusteff presented the new GEM National report on entrepreneurship in Bulgaria 2016/17.

Georg Raab from DG Growth of the European commission delivered a presentation about funding opportunities through the instruments of the commission. Ylva Skoogberg from Swedish Entrepreneurship Forum and Public affairs consultant revealed why policies should be based on data evidence and how Sweden is applying good practices, based on the expertise of GEM Sweden in its work with the stakeholders.

On a separate panel, moderated by Diana Nikolaeva from EY Bulgaria, representatives of successful Bulgarian start-ups from various sectors  focused on strategies for sustainable growth and internationalisation.

The event was closed by Iskren Krusteff, Chairman of GEM Bulgaria, and his speech on entrepreneurial values.

The guests of the conference had a chance to learn about various novel good practices, applied worldwide. We followed at each step the path to positive change and provoked ideas, viable in practice and applicable in different areas and sectors.

GEM Bulgaria annual conference was co-organised with Capital newspaper and with the institutional support of the European commission representation in Bulgaria. Partners of the event were EY Bulgaria and Superhosting.

Video recording of the conference can be found on our Facebook page.

 

22 Nov

Втора годишна национална конференция под надслов “Предприемачеството: път към позитивна промяна”

За втора поредна година се състоя Националната конференция на Глобален предприемачески мониторинг България.  Събитието бе организирано  съвместно с в. “Капитал” и се проведе 20 октомври в  Дома на Европа, гр. София. В него се включиха предприемачи, представители на държавната и общинската администрация, инвеститори, членове на неправителствения сектор, образователни  и финансови институции, посолства, фондове и журналисти.

По време на конференцията презентатори и гости обсъдиха теми, пряко свързани с предприемачеството, факторите, които възпрепятстват или насърчават положителното развитие на предприемаческата екосистема. В рамките на събитието  проф. Венета Андонова и Мира Кръстева представиха годишния национален доклад на GEM.

Георг Рааб от Генерална дирекция “Растеж” на Европейската комисия разказа за възможностите за финансиране чрез инструментите на комисията. Илва Скугберг от Шведския предприемачески форум и консултант по обществените въпроси разкри защо политиките трябва да стъпват на данни и как се прилагат добри практики в Швеция, произтичащи от работата на стейкхолдърите с GEM Sweden.

В отделен панел, модериран от Диана Николаева от ЕY България, представители на успешни български компании от различни сектори се фокусираха върху стратегиите за успешен растеж и интернационализация.

Конференцията завърши Искрен Кръстев, Председател на GEM България, с темата за предприемаческите ценности.

Аудиторията се запозна с много нови практики, които се прилагат в световен мащаб.  Проследихме стъпка по стъпка пътя към позитивната промяна и провокирахме интересни идеи, приложими на практика в различни сфери. 

Годишната конференция на GEM България бе организирана съвместно с в. “Капитал” и институционалната подкрепа на Председателството на Европейската комисия в България. Като партньори на събитието се включиха EY България и Superhosting.

Запис от конференцията може да видите на нашата Facebook страница.

15 Jun

Your support to the entrepreneurship ecosystem

GEM Bulgaria annual fund

GEM Bulgaria Annual Fund brings together individuals, institutions and companies who want to make a difference to the Bulgarian entrepreneurship ecosystem and invest in the future of Bulgaria.

OUR VISION

Make Bulgaria attractive for living and doing business through social and economic transformation within a balanced entrepreneurship ecosystem

See how you can support us!

Read More